هزینه های تحصیل در اوکراین (شهریه دانشگاه ها)

 

هزینه های تحصیل در اوکراین مشروط به اینکه در چه مقطعی، چه رشته ای و چه زبانی تحصیل می‌کنید متفاوت می باشد. تحصیل به زبان روسی ارزان‌تر از تحصیل به زبان انگلیسی است.

هزینه‌های تحصیل در دوره پاتفک انگلیسی جهت ورود به دانشگاه‌های اوکراین:

_ هزینه تحصیل در دوره پاتفک پزشکی 4500 دلار الی 6000 دلار با یک سال خوابگاه.

_ هزینه تحصیل در دوره پاتفک مهندسی 4500 دلار الی 6000 دلار با یک سال خوابگاه.

_ هزینه تحصیل در دوره پاتفک انسانی  4500 دلار الی 6000 دلار با یک سال خوابگاه.

_ پاتفک هنر به زبان انگلیسی ارائه نمی شود.

هزینه های تحصیل در دوره پاتفک روسی جهت ورود به دانشگاه‌های اوکراین:

_ هزینه تحصیل در دوره پاتفک پزشکی 3500 دلار الی 5500 دلار با یک سال خوابگاه.

_ هزینه تحصیل در دوره پاتفک مهندسی 3500 دلار الی 5500 دلار با یک سال خوابگاه.

_ هزینه تحصیل در دوره پاتفک انسانی  3500 دلار الی 5500 دلار با یک سال خوابگاه.

_ هزینه تحصیل در دوره پاتفک هنر  3500 دلار الی 5500 دلار با یک سال خوابگاه.

هزینه های تحصیل در رشته های پزشکی:

_ هزینه تحصیل در رشته پزشکی در اوکراین به زبان روسی 3200 دلار سالانه.

_ هزینه تحصیل در رشته پزشکی در اوکراین به زبان انگلیسی 4200 دلار سالانه.

_ هزینه تحصیل در رشته دندانپزشکی در اوکراین به زبان روسی 3500 دلار سالانه.

_ هزینه تحصیل در رشته دندانپزشکی در اوکراین به زبان انگلیسی 4500 دلار سالانه.

_ هزینه تحصیل در رشته داروسازی در اوکراین به زبان روسی 2800 دلار سالانه.

_ هزینه تحصیل در رشته داروسازی در اوکراین به زبان انگلیسی 3800 دلار سالانه.

طول دوره تحصیل در رشته های پزشکی:

_ طول دوره تحصیل در رشته پزشکی در اوکراین 6 سال.

_ طول دوره تحصیل در رشته دندانپزشکی در اوکراین 5 سال.

_ طول دوره تحصیل در رشته داروسازی در اوکراین 5 سال.

هزینه های تحصیل در رشته های مهندسی:

_ هزینه تحصیل در مقطع کارشناسی در اوکراین به زبان روسی 2200 الی 3500 در سال.

_ هزینه تحصیل در مقطع کارشناسی در اوکراین به زبان انگلیسی 3000  الی 4000 دلار در سال.

_ هزینه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد در اوکراین به زبان روسی 3000 الی 4000 دلار سال.

_ هزینه تحصیل در مقطع کارشناسی در اوکراین به زبان انگلیسی 3500 الی 5000 دلار در سال.

_ هزینه تحصیل در مقطع دکتری در اوکراین به زبان روسی 4000 الی 5000 دلار در سال.

_ هزینه تحصیل در مقطع دکتری در اوکراین به زبان انگلیسی 4500 الی 5000 دلار در سال.

طول دوره تحصیل در رشته های مهندسی:

_ طول دوره کارشناسی در اوکراین 4 سال (به غیر معماری که 4/5 سال می باشد.)

_ طول دوره کارشناسی ارشد در اوکراین 1/5 الی 2 سال.

_ طول دوره دکتری در اوکراین 2/5 سال الی 4 سال.

هزینه های تحصیل در رشته های انسانی:

_ هزینه تحصیل در مقطع کارشناسی گرایش انسانی در اوکراین به زبان روسی 2000 الی 3000 دلار در سال.

_ هزینه تحصیل در مقطع کارشناسی گرایش انسانی در اوکراین به زبان انگلیسی 2200 الی 3500 دلار در سال.

_ هزینه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد گرایش انسانی در اوکراین به زبان روسی 2200 دلار الی 3000 دلار در سال.

_ هزینه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد گرایش انسانی در اوکراین به زبان انگلیسی 2500 الی 3500 دلار در سال.

_ هزینه تحصیل در مقطع دکتری گرایش انسانی در اوکراین به زبان روسی 3000 الی 4000 دلار در سال.

_ هزینه تحصیل در مقطع دکتری گرایش انسانی در اوکراین به زبان انگلیسی 3500 الی 4500 دلار در سال.

طول دوره تحصیل در رشته های انسانی:

_ طول دوره کارشناسی در اوکراین 4 سال.

_ طول دوره کارشناسی ارشد در اوکراین 1/5 الی 2 سال.

_ طول دوره دکتری در اوکراین 4 سال.

هزینه های تحصیل در رشته های هنر:

_ هزینه تحصیل در رشته کنسرواتواری فقط به زبان اوکراینی 8000 دلار سالانه.

_ هزینه تحصیل در رشته های هنر مقطع کارشناسی به زبان روسی 3000 الی 5000 دلار در سال.

_ هزینه تحصیل در رشته های هنر مقطع کارشناسی ارشد به زبان روسی 4000 الی 5000 دلار در سال.

_ هزینه تحصیل در رشته های هنر مقطع دکتری به زبان روسی 4000 الی 5000 دلار در سال.

طول دوره تحصیل در رشته های هنر:

_ رشته های هنر مقطع کارشناسی در اوکراین 4 سال.

_ رشته های هنر مقطع کارشناسی ارشد در اوکراین 2 سال.

_ رشته های هنر مقطع دکتری در اوکراین 4 سال.

دیدگاه شما چیست؟

تذکر: تگ های Html مجاز نمی باشد